• 4 سال به بالا
  60,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اعضاي بدن – تقويت مهارت هاي حركتي – واژه آموزي(اسامي انگليسي اعضاي بدن...
 • 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر– افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري-افزايش قدرت...
 • 9 سال به بالا
  50,000 ریال
  اهداف آموزشی : افزایش قدرت تخیل- کمک آموزشی- افزایش مهارت های اجتماعی
 • 7 تا 10 سال
  40,000 ریال
  اهداف آموزشی : ابزار آموزشی ریاضی - درک بیشتر عمل چهارگانه اصلی بصورت مفهومی
 • 5 تا 8 سال
  30,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش جمع و تفریق- آشنایی با ریاضی- افزایش قدرت حل مسئله
 • 3 سال به بالا
  110,000 ریال
  اهداف آموزشی : پرورش خلاقيت – افزايش مهارت حل مسئله – ارتباط اشكال و شناخت حالت هاي چهره –...
 • 3 تا 5 سال
  70,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگي چشمو دست – تقويت عضلات كوچك دست – درك مفهوم جزء و كل – درك روابط بين...
 • 3 تا 10 سال
  50,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- تقویت عضلات ظریف-افزایش خلاقیت
 • 5 سال به بالا
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش قدرت تخيل و تفكر– افزايش مهارت حل مسئله-درك ارتباطات بصري-افزايش قدرت...