• 3 - 6
  15,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش مهارت هاي پايه اي، تقويت مهارت هاي ترسيمي، آموزش غير مستقيم واژگان،...
 • 1 تا 3
  45,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم...
 • 3 تا 8 سال
  10,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اعداد،تقويت مهارت هاي ترسيمي، افزايش دقت و تمركز، افزايش مهارت چشم و...
 • 1 تا ۳ سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : شناخت اندازه ها ( كوچك-كوچكتر و بزرگ – بزرگتر)، افزايش هماهنگي و مهارت چشم و...
 • 7 تا 12 سال
  35,000 ریال
  اهداف آموزشی : کمک آموزشی- آموزش اعداد و ساعت
 • 5 تا 8 سال
  30,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش جمع و تفریق- آشنایی با ریاضی- افزایش قدرت حل مسئله
 • 3 تا 5 سال
  80,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگي چشم و دست – تقويت عضلات كوچك دست – درك مفهوم جزء و كل – درك روابط بين...
 • 3 تا 11 سال
  25,000 ریال
  اهداف آموزشی : آموزش اصول تغذیه درست در قالب قصه های اینتراکتیو (تعاملی) و بازی
 • 4 تا 6 سال
  200,000 ریال
  اهداف آموزشی : هماهنگی چشم و دست- زبان آموزی- تقویت تمرکز- قوه تجسم- شناخت رنگها- حل مسئله